Od dnia 7 maja 2019 r. w zakresie ubiegania się o uprawnienia w specjalności architektonicznej obowiązują nowe przepisy wg Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Od dnia 25 września 2014 r. przestają obowiązywać dokumentowanie praktyki zawodowej w książkach praktyki zawodowej.
Osoby, które zarejestrowały takie książki przed tym terminem wpisują i potwierdzają przebieg praktyki na starych zasadach do dnia 25 września 2014 r.
Po tym terminie obowiązuje w odniesieniu do praktyk odbywanych w kraju tzw. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej oraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki.

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Sposoby dokumentowania praktyk

Różnica między patronem a kierownikiem praktyki

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Sposób dokumentowania praktyki zagranicznej

Praktyki – zestawienie graficzne

Wszelkie pytania odnośnie praktyk zawodowych, zdobywania uprawnień budowlanych oraz egzaminów prosimy kierować:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Asystent WP-OKK arch. Katarzyna Kaszub
61-772 Poznań, Stary Rynek 56
Tel/fax 61/ 8 550 846, +48 538 955 578
wp.okk@izbaarchitektow.pl
Biuro czynne: poniedziałek 10-13; czwartek       15-18