Jak zostać członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP może zostać każdy kto:

 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego, który nabył kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym wyżej oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu tych kwalifikacji zawodowych;

Członek Izby Architektów RP ma prawo:

 • korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby,
 • korzystać z działalności samopomocowej,
 • używać w działalności zawodowej tytułu Architekt IARP (dotyczy architektów posiadających tytuł zawodowy magister inżynier architekt i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń).

Członek izby jest obowiązany:

 • przestrzegać przy wykonaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej i urbanistycznej,
 • przestrzegać zasad etyki zawodowej,
 • stosować się do uchwał organów izby,
 • współdziałać z organami Izby,
 • regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość i sposób naliczania określa Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,
 • posługiwać się numerem wpisu na listę danej izby okręgowej przy czynnościach zawodowych.

Członek Izby Architektów RP zapewnia w miarę posiadanych możliwości odbywanie praktyk zawodowych wymaganych dla uzyskania uprawnień w specjalności architektonicznej.

Członek Izby Architektów RP podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Procedura wpisu na listę członków:

Prosimy o przygotowanie i złożenie wniosku wg wzoru w załączeniu.

Należy przynieść do biura WPOIA RP kopie i do wglądu oryginały następujących dokumentów:

 • decyzja o nadaniu uprawnień
 • dyplom ukończenia studiów
 • dowód osobisty

Opłatę wpisową należy wpłacić na konto Wielkopolskiej OIA RP nr: 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935 podając w treści przelewu: imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy – z dopiskiem „opłata wpisowa”.

Wysokość opłaty – 630 zł.

załączniki:

 1. wniosek o wpis .word
 2. wniosek o wpis .pdf