Egzamin

Składanie wniosków do sesji zimowej 2023 r.

 

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w zakresie ponownego przystąpienia do egzaminu lub części ustnej egzaminu, mającego na celu nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

- projektowania bez ograniczeń

- kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

- projektowania w ograniczonym zakresie

- kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

wraz z niezbędnymi dokumentami składamy osobiście w siedzibie Izby – Stary Rynek 56,      61-772 Poznań w godzinach dyżuru Komisji Kwalifikacyjnej.

Sesja zimowa 2023 roku wyznaczona została na dzień 1 grudnia 2023 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do sesji zimowej 2023 roku przypada w dniu 1 września br.

W miesiącu sierpniu, z uwagi na wyznaczony nieprzekraczalny termin składania wniosków to:

poniedziałek: 10.00-15.00

środa: 10.00-15.00

czwartek: 14.00-18.00

Spis wymaganych dokumentów znajduje się na http://wielkopolska.iarp.pl/  w zakładce Komisja Kwalifikacyjna.

Z uwagi na przeprowadzane prace remontowe proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (538 955 578) lub email (wpokk@izbaarchitektow.pl).

 

Składane wnioski powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w obowiązującym  od kwietnia br. Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Proszę o zapoznanie się z nim.

 

Po złożeniu wniosku wyznaczone zostaną dyżury, w czasie których, po okazaniu dowodu osobistego można będzie uzupełnić wcześniej złożone wnioski o:

1. Oryginał wniosku z własnoręcznym podpisem;

2. Suplementem/mi  do dyplomu/ów w oryginale;

3. Oryginały dokumentacji praktyki zawodowej;

4. Prace projektowe.

W czasie dyżurów prosimy o możliwość wglądu do oryginałów dokumentów (zaznaczonych w spisie jako dokumenty do okazania).

 

SPIS WYMAGANACYH DOKUMENTÓW:

https://wielkopolska.iarp.pl/assets/Uploads/dokumenty-PRZY-SKADANIU-WNIOSKOW-2.docx

 ---------------------------------

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

1. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń;
2. kierowania robotami bez ograniczeń;
3. do projektowania bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
5. do kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
6. do projektowania w ograniczonym zakresie;

Egzamin sesji zimowej odbędzie się 1 grudnia 2023 r.

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

w sesji zimowej przypada na dzień 1 września 2023 r.

 

Uchwałą nr O-64-VI-2023 z dnia 28 lutegoa 2023 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna KRIA RP ustaliła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych w specjalnościach  architektonicznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie. 

 

Opłaty te obowiązują do czasu podjęcia przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną uchwały zmieniającej wysokość opłat obowiązujących w 2023 r.

Z tytułu  kwalifikowania  (tytuł wpłaty: egzamin I rata)

 

- Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 2090 zł;

- Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie  1 390 zł;

- Uprawnienia do kierowania robotami  bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 390 zł;

 Z tytułu  przeprowadzenia egzaminu (tytuł wpłaty egzamin II rata )

- Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 2 090 zł;

- za przeprowadzenie ponownego egzaminu w części ustnej  1 200 zł;

- Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 390 zł;

          - za przeprowadzenie ponownego egzaminu w egzaminu części ustnej   820 zł;

- Uprawnienia do kierowania robotami  bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 390 zł;

          - za przeprowadzenie ponownego egzaminu w egzaminu części ustnej   820 zł;

 

Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu, o którym mowa w § 4 ust.4. pkt 2.

 


Do opłat do wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.


Sekretariat: Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel. 618 55 08 46,
czynny: godziny otwarcia w dziale Kontakt

email: wpokk@izbaarchitektow.pl