Egzamin

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje:

 

Wszystkie osoby zdające egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, proszone są o zapoznanie się z wytycznymi (w załączniku) w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przeprowadzania egzaminu w czasie epidemii, przygotowanymi przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wymienionych zasad w trakcie egzaminu.

 

---------------------------------

. Składanie wniosków do sesji  letniej i zimowej 2022 r.

 

W związku z wprowadzeniem na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od 20 marca br. stanu epidemii wywołanego zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2, aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością minimalizacji ryzyka zagrożeń  związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, zmianie ulega tryb składania dokumentów na uprawnienia budowlane  w specjalności architektonicznej na 

przypadające w 2022 r.

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski do Wielkopolskiej Izby Architektów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej od dnia 1 lipca do odwołania w następującym trybie:

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać na drodze elektronicznej w formie skanów wg załączonego spisu.

 

Po złożeniu wniosku wyznaczone zostaną dyżury, w czasie których, po okazaniu dowodu osobistego można będzie uzupełnić wcześniej złożone wnioski o:

1. Oryginał wniosku z własnoręcznym podpisem;

2. Suplementem/mi  do dyplomu/ów w oryginale;

3. Oryginały dokumentacji praktyki zawodowej;

4. Prace projektowe.

W czasie dyżurów prosimy o możliwość wglądu do oryginałów dokumentów (zaznaczonych w spisie jako dokumenty do okazania).

W czasie pobytu w WPOIA mogą przebywać osoby z zakrytymi ustami i nosem.

 

SPIS WYMAGANACYH DOKUMENTÓW:

http://wielkopolska.iarp.pl/assets/Uploads/SRT-INT.-SPIS-DOK.docx

 ---------------------------------

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

1. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń;
2. kierowania robotami bez ograniczeń;
3. do projektowania bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
5. do kierowania robotami w ograniczonym zakresie;
6. do projektowania w ograniczonym zakresie;

Egzamin sesji letniej 2022 r. odbędzie się 10 czerwca 2022 r. 

Egzamin sesji zimowej odbędzie się 2 grudnia 2022 r.

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

w sesji letniej przypada na dzień 10 marca 2022 r.

w sesji  zimowej przypada na dzień 2 września 2022 r.

 

 

 

Uchwałą nr O-12-V-2021 z dnia 10 marca 2021 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna KRIA RP ustaliła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych w specjalnościach  architektonicznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie. 

 

Opłaty te wynoszą:

Z tytułu  kwalifikowania  (tytuł wpłaty egzamin I rata)

 

- Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 700 zł;

- Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie  1 130 zł;

- Uprawnienia do kierowania robotami  bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 130 zł;

 Z tytułu  przeprowadzenia egzaminu (tytuł wpłaty egzamin II rata )

- Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 700 zł;

- za przeprowadzenie ponownego egzaminu w części ustnej    980 zł;

- Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 130 zł;

          - za przeprowadzenie ponownego egzaminu w egzaminu części ustnej   670 zł;

- Uprawnienia do kierowania robotami  bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 130 zł;

          - za przeprowadzenie ponownego egzaminu w egzaminu części ustnej   670 zł;

 

Wysokość opłat obowiązujących w 2021 r. zostanie ustalona i podana do wiadomości na stronie internetowej.

 

Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu, o którym mowa w § 4 ust.4. pkt 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.


Do opłat do wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.


Sekretariat: Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel. 618 55 08 46,
czynny: godziny otwarcia w dziale Kontakt

email: wpokk@izbaarchitektow.pl