Aktualności

Architektura & Biznes - Warsztaty Studenckie

poniedziałek, 10.09.2018

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje o Warsztatach Studenckich, które „Architektura & Biznes” organizuje z Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Warsztaty odbędą się we wrześniu w Krakowie (4 dni, 24-27.09.2018) i w październiku w Rzeszowie (4 dni, 1-4.10.2018) .

Będą miały formułę ekspercką - spotkania z zaproszonymi do udziału gośćmi: architektami, specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, urbanistami oraz urzędnikami miejskimi.

Wątkiem przewodnim będzie kultura budowania - rodzaj myślenia i projektowania budynków i przestrzeni, który skutkuje harmonijnym, technologicznie zaawansowanym i przyjaznym środowisku naturalnemu otoczeniem, a także architekturą o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych.

Celem - wskazanie ciekawych rozwiązań́ przestrzennych i architektonicznych.

Więcej na www.architekturaibiznes.com.pl

 

Warsztaty AB Studenci Baner1

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

niedziela, 26.08.2018

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się nieprzekraczalnym terminem składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji zimowej br. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje:

1. Nieprzekraczalny termin przypada na dzień 7 września 2018 r. W dniu tym wnioski można składać WYJĄTKOWO u kierownika biura WOIA RP w godz. 11.00 -15.00.

2. W pozostałe dni wnioski składamy w biurze Komisji Kwalifikacyjnej u jej asystenta pani Katarzyny Kaszub tj.:

Poniedziałek 27.08.2018 - w godz. 10-13

Środa 29.08.2018 - w godz. 10-13

Czwartek 30.08.2018 - w godz. 15-18

Poniedziałek 03.09.2018 - w godz. 10-13

Środa 05.09.2018 - w godz. 10-13

Czwartek 06.09.2018 - w godz. 15-18

Zaproszenie na Konferencję - WOIIB - Budownictwo szpitalne

czwartek, 09.08.2018

Szanowni Państwo,
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
serdeczne zaprasza na  Konferencję
 
Budownictwo szpitalne – 
Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów
która odbędzie się dnia 11 października 2018 roku
 
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37
 
W załączeniu  - ZAPROSZENIE i PROGRAM
 
Zgłoszenia do  dnia 3 października przyjmuje
p. Joanna Kozłowska-Molenda
tel. 61 854 20 19
e-mail: komisje@woiib.org.pl
Informacja KRIA - ws. konkursu o Nagrodę MIiR za wybitne osiągnięcia twórcze

wtorek, 07.08.2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,

Na prośbę Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów kol. arch. Wojciecha Gwizdaka przekazuję w załączeniu informację dot. konkursu o Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach: architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania się do tego konkursu.
Informacja KRIA - ws. konkursu o Nagrodę MIiR za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne

wtorek, 07.08.2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,

Na prośbę Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów kol. arch. Wojciecha Gwizdaka przekazuję w załączeniu informację dot. konkursu o Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za wybitne za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania się do konkursu w/w prac lub publikacji, które zasługują na wyróżnienie.
Stanowisko WOIA RP i SARP dotyczące Stadionu Szyca

poniedziałek, 06.08.2018

Szanowni Państwo,

 

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, że Władze Miasta Poznania przejmują Stadion im. Edmunda Szyca na Dolnej Wildzie, Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań skierowały do Prezydenta Miasta Poznania oraz do innych zainteresowanych stanowisko, pokazujące jaką ważną rolę w sprawie przejęcia stadionu odegrało środowisko architektów.

 

Stanowisko WOIA RP i SARP Oddział Poznań znajduje się w załączniku.

 

 

INFORMACJA KRIA - ws. utworzonego przez MIiR portalu budowlaneabc.pl

wtorek, 24.07.2018

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
członkowie Wielkopolskiej OIA RP,

Na prośbę Krajowej Rady IARP informujemy i zachęcamy do korzystania z portalu po adresem https://budowlaneabc.gov.pl utworzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Celem utworzenia portalu jest poszerzenie wiedzy w zakresie procesu inwestycyjno - budowlanego.

Pozdrawiam serdecznie
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP

KRIA - Podziękowanie i informacja o składzie organów KIA 2018-2022

czwartek, 21.06.2018

Koleżanki i Koledzy Architekci,
członkowie Wielkopolskiej OIA RP

 

W ostatni weekend odbył się w Warszawie IV Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów IARP.

Delegaci wszystkich Okręgowych Izb Architektów RP dokonali wyboru nowych władz Krajowej Izby Architektów na czas V kadencji - tj. 2018 - 2022.

 

Nowym Prezesem Izby Architektów RP została wybrana kol. arch. Małgorzata PILINKIEWICZ (dotychczasowa Przewodnicząca Śląskiej OIA RP). W gronie Rady znalazł się także przedstawiciel Wielkopolskiej OIA RP - kol. arch. Dominik Banaszak.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w korespondencji przygotowanej przez nową Radę, którą przesyłam w załączeniu.

 

Pozdrawiam serdecznie
arch. Katarzyna Wrońska

UWAGA! - Informacja na temat RODO oraz szkolenia

czwartek, 24.05.2018

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy Architekci,
członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 
Wszyscy ostatnio o tym mówią i  trochę (lub bardzo)  się niepokoją, że od  najbliższego piątku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 
W wtorek, 22 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
Nowa ustawa, która wchodzi w życie 25 maja 2018 r. przewiduje m.in. powołanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, skrócenie postępowań dotyczących naruszeń danych osobowych, kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, itp.
 
Rozporządzenie posiada zasięg ogólny, wiąże w całości, co do wszystkich zawartych w nim postanowień i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. W konsekwencji staje się ono częścią krajowych systemów prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności transpozycyjnych i wywiera skutki bezpośrednie w stosunku do jednostek. Jednakże, w pewnym zakresie, Rozporządzenie przewiduje uzupełnienie własnych regulacji przepisami krajowymi. Zawarte odesłania do prawa krajowego mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie lub ograniczenie stosowania w tymże prawie krajowym przepisów Rozporządzenia. 
Polskich Rozporządzeń krajowych jeszcze nie ma, zatem pozostaje trochę czasu (prawdopodobnie do jesieni) na spokojne wdrożenie nowych systemów i zasad RODO.
 
Zgodnie z nową ustawą, traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7 które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
W związku z powyższym Rada Wielkopolskiej OIA RP uprzejmie informuje, że jest w trakcie przygotowywania szkoleń dla architektów dotyczących spraw i przepisów wynikających z RODO. Szkolenia te odbędą się w drugiej połowie czerwca br. i obejmować będą dwa tematy:
 
-  ujęcie prawne  - NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - szkolenie zostanie przygotowane z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.
Przedmiotem szkolenia będą nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych). Przedstawione
zostaną wprowadzone zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych oraz ich konsekwencje. Omówione zostaną nowe obowiązki ciążące na administratorach danych, takie
jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji. Przedstawione zostaną sposoby i metody wdrażania nowych wymogów związanych z obowiązywaniem RODO, w tym przeprowadzenie analizy ryzyka w przedsiębiorstwie i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych oraz technicznych.
 
Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Kancelarii Adwokackiej
 
- ujęcie informatyczne - Nadchodzi RODO - prezentacja praktycznych aspektów wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia: 
- dokumenty niezbędne do legalnego przetwarzania danych
- co zawiera dokumentacja RODO
- monitoring wizyjny a RODO
- dostosowanie systemu informatycznego  do przepisów RODO
- najczęściej spotykane wycieki danych i zapobieganie
- jakie są sposoby wdrożenia i który wybrać
 
Szkolenie poprowadzi pasjonat informatyki, pierwszy autoryzowany edukacyjny reseller Apple w Polsce
Aktualnie, w załączeniu,  przekazujemy materiały dotyczące RODO przygotowane i udostępnione przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP.
-  prezentacja - RODO W PRAKTYCE WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA 
adwokat Piotr Konopka, wspólnik w kancelarii Bruzda Konopka Adwokaci, S. J.
- wzór dokumentu - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
- wzór dokumentu - UMOWA POWIERZENIA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
 
oraz
 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
XXVIII Mistrzostwa Polski Architektów w Tenisie ARCHI CUP - Poznań - Kortowo - 8 - 10 czerwca 2018 r.

środa, 23.05.2018

Szanowni Państwo,
 
W dniach od 8 do 10 czerwca 2018 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych architektów na
XXVIII edycję Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie, która odbędzie się w Poznaniu na kortach KORTOWO.
 
Bogaty program towarzyszący, liczne konkursy, specjalni goście sprawią, że będzie to wyjątkowy czas dla architektów - tenisistów.
W ramach kontynuacji i dobrych doświadczeń z ubiegłorocznych Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie, w dalszym ciągu Organizatorzy promować będą równolegle Akademię Tenisa dla początkujących tenisistów. Mają nadzieję, że uda im się zarazić tenisowym entuzjazmem kolejnych architektów.
 
W tym roku rozegrany zostanie także TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU
 
Szczegółowe informacje na stronie http://www.tennisarchicup.pl
Oficjalna rejestracja za pomocą formularza w dziale REJESTRACJA.
 
Wielkopolska OIA RP i Poznański Oddział SARP objęły to sportowe wydarzenie patronatem honorowym.