Skreślenie i ponowny wpis

Skreślenie z listy członków okręgowej izby może nastąpić:
- na wniosek członka Izby,
- w skutek orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych,
- w skutek orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4,
- z powodu śmierci członka Izby.
- z powodu nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.

 

Istnieje także możliwość ponownego wpisu na listę członków IARP (po skreśleniu).

Należy wówczas złożyć w Biurze WPOIA RP pisemny wniosek oraz wnieść stosowne opłaty (patrz dział OPŁATY).

 

Zasady ponownego wpisu na listę Okręgowej Izby Architektów RP określa zamieszczony poniżej regulamin. 

UWAGA - przy ponownym wpisie na listę członków obowiązuje zaliczenie szkolenia uzupełniającego, którego zasady określa w/w regulamin.

Wzór wniosku o ponowny wpis na listę stanowi załącznik nr 1 do w/w regulaminu. 

 

W przypadku skreślenia z powodu nieuiszczania składek członkowskich, zaległości te należy uregulować przy składaniu wniosku.