Nadawanie uprawnień zawodowych

Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej 2022 r. przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2022 r.

Egzamin pisemny sesji zimowej wyznaczony został na dzień 10 czerwca 2022 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów składamy drogą elektroniczną na adres: wpokk@izbaarchitektow.pl .

Uzupełnienia wniosków o wymagane oryginały przyjmowane są w czasie wyznaczonych przez WPOKK dyżurów po złożeniu wniosku.

- Poniedziałek  7 marca w godzinach 10:00-15:00

- Środa  9 marca w godzinach 10:00-15:00

- Czwartek  10 marca w godzinach 10:00 - 18:00

 

---------------------

 

Uprawnienia budowlane nadawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o ich nadanie. Wniosek ten należy złożyć we właściwej za względu na miejsce zamieszkania, Okręgowej Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są następujących rodzajach oraz zakresie:

1) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2) do projektowania bez ograniczeń;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5) do projektowania w ograniczonym zakresie;

6) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

Egzamin sesji letniej 2022 r. odbędzie się 10 czerwca 2022 r.  

Egzamin sesji zimowej odbędzie się 2 grudnia 2022 r. 

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

w sesji letniej przypada na dzień 10 marca 2022 r.

w sesji  zimowej przypada na dzień 2 września 2022 r.

 

 

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, określa zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach

nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie: www.izbaarchitektow.pl

Do wniosku należy dołączyć wymienione w §3 p4. Regulaminu dokumenty, w tym 

- dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania, w wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą Krajowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.5c – ustawy Prawo budowlane i wniesioną na konto właściwej Okręgowej Izby oraz

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (wysokość opłaty skarbowej ustalana jest na podstawie Ustawy z dnia16 listopada 2006r o opłacie skarbowej  i ustalana jest przy składaniu wniosku).

Wysokość opłat obowiązujących w 2022 r. została ustalona na drodze Uchwały Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i podana do wiadomości na stronie internetowej.

 

Uchwałą nr O-08-V-2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna KRIA RP ustaliła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych w specjalnościach  architektonicznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie. 

 

Opłaty te wynoszą:

Z tytułu  kwalifikowania  (tytuł wpłaty egzamin I rata)

 

- Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 860 zł;

- Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie  1 240 zł;

- Uprawnienia do kierowania robotami  bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 240 zł;

 Z tytułu  przeprowadzenia egzaminu (tytuł wpłaty egzamin II rata )

- Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 860 zł;

- za przeprowadzenie ponownego egzaminu w części ustnej    1 070 zł;

- Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 240 zł;

          - za przeprowadzenie ponownego egzaminu w egzaminu części ustnej   730 zł;

- Uprawnienia do kierowania robotami  bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 240 zł;

          - za przeprowadzenie ponownego egzaminu w egzaminu części ustnej   730 zł;

 

Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu, o którym mowa w § 4 ust.4. pkt 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2022 r.


Do opłat do wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.