Nadawanie uprawnień zawodowych

Uprawnienia budowlane nadawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o ich nadanie. Wniosek ten należy złożyć we właściwej za względu na miejsce zamieszkania, Okręgowej Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są następujących rodzajach oraz zakresie:

1) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2) do projektowania bez ograniczeń;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5) do projektowania w ograniczonym zakresie;

6) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, określa zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach

nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie: www.izbaarchitektow.pl

Do wniosku należy dołączyć wymienione w §3 p4. Regulaminu dokumenty, w tym 

- dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania, w wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą Krajowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.5c – ustawy Prawo budowlane i wniesioną na konto właściwej Okręgowej Izby oraz

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (wysokość opłaty skarbowej ustalana jest na podstawie Ustawy z dnia16 listopada 2006r o opłacie skarbowej  i ustalana jest przy składaniu wniosku).

 

Uchwałą nr O-013-V-2020 z dnia 18 marca 2020 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna KRIA RP ustaliła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych w specjalnościach  architektonicznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie. 

 

Opłaty te wynoszą:

Z tytułu  kwalifikowania  (tytuł wpłaty egzamin I rata)

 

- Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 600 zł;

- Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie  1 100 zł;

- Uprawnienia do kierowania robotami  bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 100 zł;

 Z tytułu  przeprowadzenia egzaminu (tytuł wpłaty egzamin II rata )

- Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 600 zł;

- za przeprowadzenie ponownego egzaminu w części ustnej    900 zł;

- Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 100 zł;

          - za przeprowadzenie ponownego egzaminu w egzaminu części ustnej   600 zł;

- Uprawnienia do kierowania robotami  bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 1 100 zł;

          - za przeprowadzenie ponownego egzaminu w egzaminu części ustnej   600 zł;

 

Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu, o którym mowa w § 4 ust.4. pkt 2.