Nadawanie uprawnień zawodowych

Uprawnienia budowlane nadawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o ich nadanie. Wniosek ten należy złożyć we właściwej za względu na miejsce zamieszkania, Okręgowej Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są następujących rodzajach oraz zakresie:

1) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2) do projektowania bez ograniczeń;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5) do projektowania w ograniczonym zakresie;

6) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, określa zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach

nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie: www.izbaarchitektow.pl

Do wniosku należy dołączyć wymienione w §3 p4. Regulaminu dokumenty, w tym 

- dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania, w wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą Krajowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.5c – ustawy Prawo budowlane i wniesioną na konto właściwej Okręgowej Izby oraz

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (wysokość opłaty skarbowej ustalana jest na podstawie Ustawy z dnia16 listopada 2006r o opłacie skarbowej  i ustalana jest przy składaniu wniosku).

 

Uchwała nr O-14-V-2019 KRIA RP w dniu 12 lutego 2019 r. ustaliła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie
od 9 marca 2019 r. opłaty wynoszą:

 

Z tytułu kwalifikowania w specjalności (I rata - za weryfikację wniosku, II rata - za egzamin):

do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata 1000 zł;

kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata 1000 zł;

- z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata  590 zł;

 

Z tytułu kwalifikowania w specjalności (I rata - za weryfikację wniosku, II rata - za egzamin):

- do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie: egzamin I/II rata  1500 zł;

- z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu ustnego w powyższych specjalnościach: egzamin II rata 870 zł;

 

Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu, o którym mowa w § 4 ust.4. pkt 2.