Zasady przyjęcia

Osoba ubiegająca się o członkostwo w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP powinna dostarczyć do siedziby Izby następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie do WOIA RP
- oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
- dowód osobisty
- dyplom lub jego odpis
- decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania, do kierowania robotami (bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym)
- decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć w oryginale.
Poświadczenia można dokonać również w biurze WOIA RP pod warunkiem okazania oryginałów dokumentów.

 

Wszelkie opłaty związane z przyjęciem do Izby i członkostwem, znajdują się w Dziale OPŁATY.