PRAKTYKI STUDENCKIE - zgłoszenia architektów IARP - jako opiekunów praktyk - do 15 maja 2023 (dla najbliższego okresu praktyk)

czwartek, 11.05.2023

Wszystkim zainteresowanym architektom przypominamy, że wydłużony został termin zgłoszenia dla architektów IARP, jako opiekunów praktyk studenckich IARP do dnia 15 maja 2023 dla najbliższego okresu praktyk.

 

 

SYSTEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

SSPZ IARP – Krajowa Rada  IARP prosi i zachęca ARCHITEKTÓW IARP zainteresowanych przyjęciem studentów na czteromiesięczną praktykę do zgłoszeń za pośrednictwem linku:  https://praktyki.izbaarchitektow.pl/

 

W odpowiedzi na:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO) z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Dziennik Ustaw z dnia 22 lipca 2019 r. Poz. 1359

 

IARP stworzyła system informatyczny do obsługi praktyk zawodowych pod patronatem IARP dla studentów szkół architektury określając warunki jego funkcjonowania ze strony Izby Architektów RP.

 

Studenckie praktyki zawodowe służą edukacji architektonicznej przyszłych architektów poprzez doskonalenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć akademickich.

 

Praktyka zawodowa – architektoniczna odbywa się poza uczelnią i z udziałem Izby Architektów w oparciu o infrastrukturę BIUR PROJEKTÓW.

 

Wszystkie czynności związane z aplikacją do odbycia praktyki i potwierdzenie wyników praktyki odbywają się elektronicznie za pośrednictwem – Systemu Studenckich Praktyk Zawodowych (SSPZ) IARP. 

 

  

 

SYSTEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ SSPZ IARP

 

 

 

OBSZAR TERYTORIUM:

 

RP

 

SYSTEM PRAKTYKI:

 

Stacjonarny

 

WYMIAR TYGODNIOWY PRAKTYKI:

 

40 godzin.

 

OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTÓW

 

A. 1 października – 31 stycznia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

B. 1 marca - 30 czerwca z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

OKRES APLIKACJI STUDENTÓW DO ODBYCIA PRAKTYKI

 

A. 1 maja – 30 czerwca

 

B. 1 grudnia – 31 stycznia 

 

TERMINY POTWIERDZENIA LUB NIE POTIWERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI

 

A. 31 stycznia

 

B. 30 czerwca 

 

TERMINY ZGŁASZANIA PRZEZ ARCHITEKTÓW IARP CHĘCI PRZYJĘCIA PRAKTYKANTÓW

 

Praktyki w okresie A.

 

do 1 maja 

 

Praktyki w okresie B.

 

do 1 grudnia

 

PORTFOLIO PROJEKTÓW

 

Prezentuje przykładowe projekty wykonane w okresie dotychczasowych studiów przez studenta. Portfolio składa się z max. 4 plansz formatu 100x70 w układzie poziomym w formacie pdf o łącznym rozmiarze plików do 10 MB. Portfolio wgrywa i przygotowuje student aplikując na praktykę.

 

PORTFOLIO PRAKTYKI

 

Prezentuje projekty i opracowania wykonane w okresie praktyki. Portfolio składa się z 4 plansz formatu 100x70 w układzie poziomym w formacie pdf o łącznym rozmiarze plików do 10 MB. Portfolio przygotowuje i wgrywa praktykant jako podstawę zaliczenia praktyki. 

 

IARP

 

 • IARP opracowuje elektroniczną aplikację SSPZ IARP, umożliwiającą dostęp za pomocą serwisu internetowego Architektom IARP, uczelniom i studentom.
 • SSPZ IARP łączy bazy danych uczelni poszukających dla swoich studentów miejsca odbycia semestralnej praktyki z bazą danych Architektów IARP czynnie wykonujących zawód i chcących sprawować opiekę dydaktyczną nad praktykantami

 

SSPZ IARP umożliwia:

 

 • Architektom IARP - zgłoszenie chęci przyjęcia praktykanta, opieki dydaktycznej nad praktykantem i potwierdzania odbycia praktyki,
 • Uczelniom - informację, gdzie i w jakim okresie studenci odbywają praktykę oraz czy uzyskali potwierdzenie jej odbycia, 
 • Studentom – aplikowanie na praktykę, odbycie praktyki i uzyskanie potwierdzanie jej odbycia.

 

UCZELNIA BIORĄCA UDZIAŁ W SSPZ IARP

 

 • Studenci danej uczelni uzyskują dostęp do aplikacji SSPZ IARP, po podpisaniu umowy ramowej pomiędzy Uczelnią a IARP.
 • W umowie ramowej Uczelni i IRAP regulowane są wszelkie kwestie dotyczące praktyk, w tym RODO.
 • Uczelnia podaje i wprowadza do systemu listę studentów wpisanych na trwający semestr poprzedzający odbycie praktyki co umożliwia tym studentom złożenie aplikacji do odbycia praktyki.
 • Praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia w okresie praktyki i objęci są w okresie praktyki ubezpieczeniem przez Uczelnię.
 • OPIEKUNOWIE PRAKTYK nie oceniają studentów jedynie potwierdzają odbycie praktyki w określonym wymiarze czasu i w określonym zakresie merytorycznym pokazanym w PORTFOLIO PRAKTYKI.

 

OPIEKUN PRAKTYKI

 

 • OPIEKUNEM PRAKTYKI może być każdy czynny członek Izby Architektów RP posiadający pełne uprawnienia do projektowania.
 • OPIEKUN PRAKTYKI zgłasza chęć przyjęcia PRAKTYKANTA za pomocą aplikacji SSPZ IARP, w terminie do 1 maja dla praktyki w okresie A. (Październik-Styczeń) do 1 grudnia dla praktyki w okresie B (Marzec – Czerwiec).
 • OPIEKUN PRAKTYKI przyjmuje na praktykę na podstawie PORTFOLIO PROJEKTÓW, opiekuje się PRAKTYKANTEM w całym okresie jej odbywania i potwierdza lub nie potwierdza odbycie praktyki w SSPZ IARP na podstawie odbytego okresu praktyki i PORTFOLIA PRAKTYKI.
 • Podstawą niepotwierdzenia odbycia praktyki może być nieusprawiedliwiona absencja w okresie jej odbywania lub brak w systemie PORTFOLIA PRAKTYKI.
 • OPIEKUN PRAKTYKI dokonuje wyboru PRAKTYKANTA w SSPZ IARP dla praktyk w okresie A.  w terminie 1 maja – 30 czerwca dla praktyk w okresie B w terminie 1 grudnia – 31 stycznia. Wybór ten jest możliwy do wyczerpania limitu miejsc wynoszącego do 2 PRAKTYKANTÓW na 1 OPIEKUNA dla każdego okresu.
 • OPIEKUN PRAKTYKI sprawuje opiekę dydaktyczną nad PRAKTYKANTEM przekazując mu swoje doświadczania zawodowe nad jednym lub maksymalnie dwoma studentami w całym okresie odbywania praktyki.
 • OPIEKUN PRAKTYKI czuwa nad doskonaleniem umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć na uczelni.
 • OPIEKUN PRAKTYKI potwierdza lub nie potwierdza w SSPZ IARP odbycie praktyki w ostatnim dniu jej odbywania dla okresu A jest to 31 stycznia dla okresu B jest to 30 czerwca

 

BIURO PROJEKTÓW

 

BIURO PROJEKTÓW, w którym funkcjonuje OPIEKUN PRAKTYKI, na podstawie zgody zarządzającego biurem zapewnia PRAKTYKANTOWI zgodnie z wymaganiami SSPZ IARP,

 

 • Miejsce pracy (biurko, komputer, legalne oprogramowanie)

 

Praktyka nie może mieć charakteru pracy zdalnej. Miejscem odbywania praktyki jest siedziba BIURA PROJEKTÓW z wyłączeniem prowadzonych nadzorów nad realizacją budynków i prowadzenia postępowań administracyjnych.

 

PRAKTYKANT

 

Praktykant to student skierowany przez UCZELNIE do odbycia praktyki jaki został przyjęty przez OPIEKUNA PRAKTYKI w ramach SSPZ IARP.

 

PRAKTYKANT zobowiązany jest do:

 

 • złożenia aplikacji w SSPZ IARP
 • przygotowania PORTFOLIO PROJEKTÓW,
 • wgrania PORTFOLIO PROJEKTÓW do systemu w OKRESIE APLIKACJI STUDENTÓW DO ODBYCIA PRAKTYKI
 • wybrania miejsca odbywania praktyki na interaktywnej mapie SSPZ IARP
 • skontaktowania się z OPIEKUNEM PRAKTYK (na podstawie danych otrzymanych z SSPZ IARP) po akceptacji swojej kandydatury
 • ponownego wybrania miejsca praktyki w wypadku braku akceptacji
 • wykonywania sumiennie powierzonego przez OPIEKUNA PRAKTYKI zadania w OKRESIE ODBYWANIA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTÓW w wymiarze czasu pracy 40 godzin tygodniowo
 • przygotowania PORTFOLIO PRAKTYKI
 • wgrania PORTFOLIO PRAKTYKI do systemu jako podstawy zaliczenia praktyki
 • zachowania poufności informacji uzyskanych od pracodawcy i klientów podczas PRAKTYKI

 

 

 

UWAGA: Kompletny opis wraz z dokumentami znajduje się systemie.

 

https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/studenckie_praktyki_spanzawodowe-span,352/

 

oraz

 

https://www.izbaarchitektow.pl/pdf/167_2022-12-12_21-41-48_6397920c7fa5b-za_88_listopad%E2%80%93grudzien_2022.pdf