Mała nowelizacja Prawa budowlanego

środa, 20.05.2015

Mała nowelizacja ustawy Prawo budowlane coraz bliżej.

Ustawa przyjęta w dniu 20 lutego 2015 r. przez Sejm RP została 16 marca 2015 r. podpisana przez Prezydent RP a 27 marca 2015 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 443). Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 1 pkt. 34, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. (Dziennik Ustaw z załączeniu).

Według założeń prawodawcy ustawa "zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym."

Ustawa wśród wielu nowości, w tym nagłaśnianych w mediach zmian w art. 29 i rozszerzeniu katalogu obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nakłada na projektantów nowe obowiązki.

W znowelizowanej ustawie do podstawowych obowiązków projektanta należeć będzie określanie obszaru oddziaływania obiektu (art. 20.ust. 1 pkt. 1c) oraz zamieszczanie w projekcie budowlanym informacji o obszarze oddziaływania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).

Zwracamy uwagę na problemy związane z prawidłowym określaniem obszaru oddziaływania obiektu.

W obowiązującej jeszcze ustawie Prawo budowlane obszar ten zdefiniowany jest w art. 3 pkt. 20 jako "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." Definicja odwołuje się do nigdzie nie sprecyzowanych przepisów odrębnych i przynosi trudno przewidywalne rozstrzygnięcia o zasięgu obszaru oddziaływania. Warto w tym miejscu przypomnieć niektóre orzeczenia sądów administracyjnych, których fragmenty przekazujemy w załączeniu.

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - definicja obszaru oddziaływania obiektu nieznacznie się zmienia (dodano "w tym zabudowy"). W znowelizowanej ustawie za obszar oddziaływania obiektu uznawany będzie "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu."

I ta definicja odwołuje się do przepisów odrębnych a problem ich niedookreślenia pozostaje nierozwiązany.

Z uwagi na poważne konsekwencje, jakie mogą wynikać z odmiennej oceny zasięgu obszaru oddziaływania obiektu - w czerwcu 2014 r. Rada MPOIA zwróciła się do Krajowej Rady IARP z prośbą o uzyskanie od Ministerstwa kompletnej listy przepisów odrębnych, na podstawie których wyznacza się obszar oddziaływania obiektu, w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (pismo KRIA w załączeniu). Na pismo to IARP nie uzyskała jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa.

 

Rada Wielkopolskiej OIA RP